โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

วินัยดี กีฬาเด่น เน้นจริยธรรม ล้ำวิชาการ ประสานชุมชน

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมได้ก่อตั้งตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อเดือน 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ณ วัดแสนทอง เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม. 1 – ม. 3 สังกัดกองการศึกษาพิเศษ(ในขณะนั้น) ใช้ศาลาวัดแสนทอง เป็นที่ ทำการสอน โดยมีนายอัมพร โกศลสุมามาล ศึกษาธิการอำเภอ และนายสามดวง ชิงชัย ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเป็นผู้สอน จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2499 กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง นายทุน สัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านแอ่นวิทยาคาร อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โอนมาทำการสอนที่โรงเรียนนี้ถึงปี พ.ศ. 2500 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3,600 บาท สำหรับสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นภายในบริเวณที่ดินของโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย และได้ย้ายจากวัดแสนทอง มาทำการสอน ณ อาคารเรียนชั่วคราว

Contact

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 367 หมู่ที่ 1 ถนนเจริญทัศนา ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50310 E-Mail: [email protected] Call : +6653467061